Jakt på Kronhjort,Björn ligger inte på jaktskytteklubben längre
jaktinformation angående dessa kommer därmed ej från klubben 
de åligger numera på de enskilda  älgjaktlagen.

Jag vet inte om vi varit otydliga men den faktura vi skickat till jaktlagen är ingen arrendeavgift utan avgift för medlemskap i Jaktskytteklubben och Jägareförbundet. Avgiften till Jaktskytteklubben är 450 kr och finansierar bl.a. skjutbanorna, viltvården, mötesverksamheten och administration. 600 kr är avgift till Jägareförbundet där vi är försäkrade samt får deras tidning. Att vi delfakturerade beror på att räkningarna för renoveringen av skjutbanorna och medlemsavgiften till Jägareförbundet hade förfallodag 30 så de var vi tvungna att betala för att inte få förseningsavgift                                                     och betalningsanmärkningar. Arrendefakturorna kommer senare när vi fått faktura från Stora.
                                                   Thomas Olsson ordfHellefors Jaktskytteklubb har nu träffat överenskommelse med Hällefors Tierp Skogar AB (HT Skogar) om arrendet på ”övrigt vilt”. Företagets utgångspris var en höjning av Stora Ensos avtal från föregående år med 12,15%. Efter förhandlingar enades vi om en höjning med 8,5%. Det är inte en så stor sänkning kan man tycka men det betyder ändå en besparing för klubben på drygt 8900 kr mot företagets bud. Nu återstår det att se vilket pris Stora begär då de har merparten av den mark Jaktskytteklubben arrenderar. HT Skogars innehav är 28 275,9 ha.
Vi vill i detta sammanhang uppmana jaktlagen att snarast betala in den faktura som vi skickat ut med förfallodag den 30 juni. Klubben måste betala de fakturor vi får för att vi ska ha rätt till fortsatt jakt samt att detta gäller även fakturan för fortsatt medlemskap i Jägareförbundet. Man kanske inte heller kan hävda sitt medlemskap i Jaktskytteklubben om man inte betalat in medlemsavgiften och medlemskapet för föregående år löpte ut 30 juni
Vi återkommer med mer information när sådan kan ges.
Styrelsen

Nyhet när det gäller småviltsjakt
Det är denna  mailadress som gäller för småviltsjaktledare och viltvårdsansvariga och adressen som skall användas: helleforsjsk.smavilt@gmail.com

Medlem äger att hos småviltjaktledaren, tidigast tre dagar före tilltänkt jakt, boka önskat
småviltsområde. Lördag och/eller Söndagsjakt får dock bokas på onsdag. 
Jaktbeställning får göras varje dag mellan kl. 18:00-21:00 dock ej lördagar, julafton och 
nyårsafton.                   

Dubbelbeställning av småviltområden för jakt samma dag, får ej ske.
Medlem äger dock rätt att på jaktdagens morgon fr.o.m. 
klockan åtta att ändra sin beställning om jakt ej medges pga. rovdjur. 
Medlem får ej agera som ombud för annan medlem. Jaktbeställning får endast ske per telefon. Bäverjakt bör punktbeställas.
Älghundsträning bör i första hand ske inom det område där medlemmen jagar älg. Medlem är skyldig att följa småviltjaktledarens anvisning.
Småviltjaktledaren har rätt att först välja småviltområde.


Nytt Jonas Westberg  sammankallande
Tel 070-3989862 
helleforsjsk.smavilt@gmail.com